Disclaimer - English

General

Fungi hereby grants you access to fungidesign.nl and publishes texts, images and other materials provided by Fungi and third parties. Fungi thereby reserves the right to change the content or remove parts at any time without being required to notify you. Agreements are only concluded by accepting an offer from Fungi indicated as such.

Limited liability

The materials offered on fungidesign.nl are offered without any form of guarantee or claim to correctness. These materials are subject to change at any time without notice from Fungi.

Royalties

All intellectual property rights regarding these materials belong to Fungi. The content of fungidesign.nl is available under the Creative-Commons License Attribution-No Derivatives 3.0 Dutch, unless otherwise indicated with specific materials

Other

This disclaimer may change from time to time.

Disclaimer - Nederlands

Algemeen

Fungi verleent u hierbij toegang tot fungidesign.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Fungi en derden zijn aangeleverd. Fungi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Fungi.

Beperkte aansprakelijkheid

De op fungidesign.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fungi.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fungi. De inhoud van fungidesign.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen.